Verhoor Alfred Jodl 1

Middagzitting 03-06

Inhoudsopgave

De PRESIDENT: Nu, de raadsman van beklaagde Jodl.
Dr. EXNER: Geacht Tribunaal, als u mij toestaat zal ik mijn zaak op de volgende manier presenteren. Ten eerste zal ik Beklaagde Jodl oproepen en zal tijdens zijn verhoor, op een na alle documenten gebruiken en die bij het Hof indienen.
Ik hoef het Tribunaal niet te vermoeien met langdradige lezingen. Ik heb drie documentenboeken, genummerd Jodl 1, Jodl 2 en zo verder. Ik zal bij ieder geval het paginanummer noemen dat in de linker bovenhoek van iedere pagina van de vertaling staat. De nummering is hetzelfde als die van het origineel, die komen overeen. Het spijt mij te moeten zeggen dat de documenten niet in precies dezelfe volgorde liggen als waarin ik ze oplees, dit is deels te wijten aan het feit dat ze te laat waren ontvangen en deels aan andere factoren. Ik heb enkele vragenlijsten nog niet terug, in het bijzonder een die erg belangrijk voor mij is. Ik hoop dat ik ze later alsnog zal kunnen indienen. Mij werden vijf getuigen toegestaan, van een ervan zal ik afzien. De vier resterende getuigen zullen weinig tijd in beslag nemen.
Nu, met welwillende toestemming van het Tribunaal zou ik Beklaagde Jodl naar de getuigenbank willen roepen.
(de beklaagde Jodl gaat naar de getuigenbank.)
De PRESIDENT: Wilt u uw volledige naam zeggen?
ALFRED JODL (Beklaagde): Alfred Jodl.
De PRESIDENT: Wilt u mij deze eed nazeggen: Ik zweer bij God de Almachtige en Alwetende dat ik de zuivere waarheid zal spreken en niets zal achterhouden of toevoegen.
(beklaagde herhaalt de eed).
De PRESIDENT: Neemt u plaats.
Dr. EXNER: Generaloberst Jodl, in de Engels-Amerikaanse akte van beschuldiging staat dat u 60 jaar oud bent. Dat is een vergissing. U bent onlangs 56 geworden. Wanneer bent u geboren?
JODL: Ik ben geboren in 1890 op 10 mei.
Dr. EXNER: U bent geboren in Beieren en uw beide ouders stammen af van oude Beierse families. U hebt een militaire loopbaan gekozen; wat was de belangrijkste reden voor die keuze?
JODL: Een overgrootvader van mij was officier; mijn vader was officier; een oom was officier; mijn broer is officier geworden; mijn schoonvader was officier – ik kan wel zeggen dat een militaire loopbaan mij in het bloed zat.
Dr. EXNER: En nu zou ik iets willen horen over uw politieke opvattingen. Tot welke partijen die voor 1933 in Duitsland bestonden voelde u zich het meest aangetrokken?
JODL: Als officier was alle partijpolitiek verre van mij; en in het bijzonder de naweeën van de na-oorlogse periode. Als ik naar mijn achtergrond kijk, de opvattingen van mijn ouders dan moet ik zeggen dat ik het dichtst bij de Nationaal Liberale partij en haar ideeën zou hebben gestaan. Hoe dan ook, mijn ouders stemden op niets anders dan Nationaal Liberaal.
Dr. EXNER: Vertelt u ons in enkele woorden wat uw houding was ten opzichte van de Weimar republiek?
JODL: Getrouw aan mijn eed heb ik de Weimar republiek eerlijk en zonder voorbehoud gediend. Als ik dat niet kon hebben gedaan zou ik zijn afgetreden. Bovendien, een democratisch stelsel en een democratische grondwet was voor ons zuid-Duitsers helemaal niet vreemd, want ons koninkrijk was ook democratisch.
Dr. EXNER: En hoe was uw relatie met Von Hindenburg?
JODL: Ik kende Von Hindenburg. Ik werd aan hem toegewezen na zijn eerste verkiezing tot Reichspräsident toen hij zijn eerste vakantie in Dietramszell doorbracht. Daarna bracht ik een dag met het gezin Von Hindenberg en samen met Feldmarschall Von Manstein door op hun landgoed bij Neudeck. Ik kan alleen maar zeggen dat ik hem bewonderde en toen hij de eerste keer tot Reichspräsident werd gekozen vond ik dat de eerste uiting van terugkeer naar zelfrespect van het Duitse volk.
Dr. EXNER: Hoe was uw houding ten opzichte van de Nationaalsocialistische Partij?
JODL: Tot aan de Putsch van München kende ik de Nationaalsocialistische partij nauwelijks en merkte die ook nauwelijks op. Het was deze Putsch waardoor de Reichswehr deze interne politieke ontwikkeling in werd getrokken. Destijd voldeed ze, met een paar uitzonderingen aan de proeve van gehoorzaamheid. Maar na deze Putsch ontstond er een zekere scheuring in het officierskorps. De meningen met betrekking tot Hitler’s nut of onnut verschilden. Ik was nog uiterst terughoudend en niet overtuigd. Ik was niet onder de indruk totdat Hitler bij het proces van Leipzig de verzekering gaf dat hij tegen elke ondermijning van de Reichswehr was.
Dr. EXNER: Woonde u bijeenkomsten bij waarop Hitler sprak?
JODL: Nee, nooit.
Dr. EXNER: Vertelt u ons welke partijleiders u kende voor 1933?
JODL: Ik kende alleen diegenen die eerder officier waren geweest, bij voorbeeld Epp, Huhnlein en Röhm. Maar ik had geen contacten meer met hen nadat ze de Reichswehr hadden verlaten.
Dr. EXNER: Hebt u voor de machtsoverbame het boek Mein Kampf gelezen?
JODL: Nee.
Dr. EXNER: Hebt u het later gelezen?
JODL: Ik heb er later gedeelten van gelezen.
Dr. EXNER: Wat was uw mening over het Jodenvraagstuk?
JODL: Ik was geen anti-Semiet. Ik ben van mening dat geen enkele partij, geen staat, geen volk en geen ras – zelfs de kannibalen niet – van zichzelf goed of slecht zijn, maar slechts het individu zelf. Ik wist natuurlijk dat het Jodendom na de oorlog en tijdens de morele ineenstorting die na de Eerste Wereldoorlog optrad in Duitsland op zeer uitdagende wijze op de voorgrond trad. Dat was geen anti-Semitische propaganda; dat waren de feiten die door de Joden zelf zeer werden betreurd. Niettemin was ik fel tegen uitsluiting door de staat, iedere generalisatie en alle uitwassen.
Dr. EXNER: De Aanklager beweert dat alle beklaagden uitriepen: “Duitsland, ontwaak; dood aan de Jood.”
JODL: Wat mij betreft is die bewering onjuist. In iedere periode van mijn leven heb ik met Joden te maken gehad. Ik ben bij Joden te gast geweest en sommige Joden hebben mijn huis bezocht. Maar dat waren Joden die hun vaderland erkenden. Dat waren Joden van wie de menselijke waarde onbesproken was.
Dr. EXNER: Hebt u bij gelegenheid uw invloed ten gunste van de Joden aangewend?
JODL: Ja, dat ook.
Dr. EXNER: Wist u dat de Reichsregierung in 1932 rekening hield met mogelijke pogingen haar omver te werpen en dat ze zich in dat opzicht probeerde te redden?
JODL: Dat wist ik zeker want toen ik destijds naar Berlijn kwam vond ik in de latere Afdeling Operaties geen enkele voorbereiding op een oorlog; maar ik trof voorbereidingen aan, de Reichswehr in het binnenland in te zetten tegen extreem links zowel als extreem rechts. Er lagen plannen voor dergelijke operaties waaraan ik zelf heb deelgenomen.
Dr. EXNER: Wat was uw houding tegenover de benoeming van Hitler tot Reichskanzler in 1933?
JODL: De benoeming van Hitler tot Reichskanzler kwam voor mij als een volledige verrassing. Die avond, toen ik met een vriend door de opgewonden menigte naar huis terugkeerde, zei ik tegen hem: “Dit is meer dan een regeringswisseling: het is een revolutie. Waar dat toe zal leiden weten we niet.” Maar de naam van Von Hindenburg, die deze revolutie had veroorzaakt, en de namen van zulke mannen als Von Papen, Von Neurath, Schwerin-Krosigk oefenden een geruststellende invloed op mij uit en gaven mij een bepaalde verzekering dat er zich geen revolutionaire excessen zouden voordoen.
Dr. EXNER: Op dit punt zou ik een gedeelte van Generaal Vormann’s verhoor willen voorlezen. Het is pagina 208 van het derde deel van mijn documentenboek; ik zou de aandacht van het Tribunaal willen vestigen op het feit dat pagina 208 in de linkerbovenhoek – ik overhandig het origineel – verwijst naar de periode vanaf 1933. Jodl werkte toen bij het Gruppenamt en Vormann zat in die groep. Ik lees onder figuur 2:
“Jodl, die destijds majoor van de Generale Staf was, was mijn groepsleider in 1933. Hij deelde het standpunt van de Chef van het Opperbevel van het Leger, Generaal van Hammerstein volledig en was sterk gekant tegen Hitler en de Partei.”
Ik sla nu een paar regels over, die zijn niet zo belangrijk. Ik ga verder in het midden van de pagina:
“Toen Hitler op 30 janauri 1933 werd benoemd tot Reichskanzler, was Jodl teleurgesteld en verbaasd. Ik herinner me duidelijk dat ik op 30 of 31 januari op zijn verzoek de officieren van zijn groep bijeen moest roepen voor een vergadering. Op deze vergadering legde hij uit dat Hitler geroepen was om aan het hoofd van het Reich te staan op grond van de bestaande grondwet en de geldende wetten. Het was niet aan ons om dit te bekritiseren, in het bijzonder het gedrag van de Reichspräsident en dat van Fieldmarschall Von Hindenburg. Wij moeten gehoorzamen en onze plicht als soldaat doen. De tot nu toe geuite kritiek op de nieuwe maatregelen die door de nieuwe kanselier waren genomen mag in de toekomst niet meer worden geuit want die was niet meer verenigbaar met zijn en onze eigen positie.
Zijn hele toespraak ademde grote zorgen en twijfels met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van de situatie ....... “ enzovoorts.
Dr. EXNER: Er is hier ook een probleem met de vertaling dat ik weg zou willen nemen; ik bedoel, ik ben er niet zeker van. “Es wird aufgezogen”, of “man sieht es am besten auf als Represaille,”wordt in het Engels vertaald met: “Het kan daarom het beste worden aangemerkt als,” en in het Frans met “stigmatiser.”Het lijkt me toe alsof dit niet helemaal correct is en men zo moeten zeggen: “het is het beste dit als een vergelding te zien,”en in het Frans “traiter” te zeggen.
(tot de beklaagde) En wat gebeurde er toen?
JODL: Ik denk dat men de uitdrukking “aufziehen” nader moet verklaren. Het Duitse woord “aufziehen”heeft ook iets twijfelachtigs in zich. Er is gezegd dat dat een typisch militaire uitdrukking was die destijds door beklaagde Jodl was gebruikt. Die betekent niet, zoals door de Aanklager wordt aangenomën: “camoufleren”. Liever zou ik letterlijk willen zeggen: “Ik meen dat we deze operatie heel anders moeten behandelen”, op een andere manier aanpakken. We zouden zeggen dat we de demonstratie van een nieuw wapen voor de Führer op een andere manier zouden doen, dat betekent bijvoorbeeld “in een andere volgorde.” Onder ons soldaten betekende “aufziehen”, aanpakken precies hetzelfde als “behandelen, uitvoeren.” Maar het betekende niet “misleiden.”
Dr. EXNER: U bedoelt dat het woord “aufziehen” geen andere betekenis heeft die aangeeft: misleiding?
JODL: Nee.
De PRESIDENT: Ik schors de zitting.
(de zitting wordt verdaagd tot 4 juni 1946 om 10:00 uur

Definitielijst

Eerste Wereldoorlog
Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. Italië en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
Führer
Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
Mein Kampf
Boek geschreven door Hitler, waarin hij de grondslagen van het nationaal socialisme uiteenzet.
propaganda
Vaak misleidende informatie die gebruikt wordt om aanhangers / steun te winnen. Vaak gebruikt om ideele en politieke doelen te verwezenlijken.
Putsch
Staatsgreep, vaak gepaard gaand met het gebruik van geweld.
Reichswehr
Duitse leger in de tijd van de Weimarrepubliek.
revolutie
Meestal plotselinge en gewelddadige ommekeer van bestaande (politieke) verhoudingen en situaties.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Aangeklaagde Alfred Jodl, voormalig chef Operaties van het Opperbevel van de Duitse Strijdkrachten, tijdens het proces in Neurenberg.
(Bron: USHMM)

Informatie

Vertaald door:
Arnold Palthe
Geplaatst op:
16-05-2008
Laatst gewijzigd:
18-04-2010
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.