Verordeningenblad voor bezet Nederland 1941 II (13-01-1941)

Inleiding

Inhoudsopgave

In zijn verordening van 29-05-1940 maakte Seyss-Inquart bekend, dat "algemeen rechtsverbindende verordeningen worden bekend gemaakt in het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied". Naast verordeningen, bevatten deze verordeningsbladen onder andere ook decreten, oproepen, uitvoeringsbesluiten en beschikkingen. Deze verordeningenbladen verschenen zowel in het Nederlands als in het Duits, waarbij de Duitse tekst authentiek was.

In dit artikel vindt u een verordening uit de tweede editie van het "Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied" uit het jaar 1941, welke gepubliceerd werd op 13 januari 1941.

De overige inhoud van deze editie, welke in de toekomst aangevuld zal worden, is:

  • Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende het opleggen van prestaties.
  • Besluit van den Secretarissen-Generaal van den Departementen van Justitie en van Landbouw en Visscherij over artikel 7 der Pachtwet.
  • Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Binnenlandsche Zaken en van Justitie nopens de zoogenaamde nakeuring van films en het toelaten van personen beneden zekere leeftijdsgrens bij voorstellingen.
  • Beschikking van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van FinanciŽn en van Binnenlandsche Zaken betreffende toekenning van een tijdelijke toelage aan het Rijkspersoneel en verhooging van het minimum van de kindertoelage, bedoeld in de artikelen 21 en 24 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934.
  • Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Justitie, houdende bepalingen omtrent straffen en strafvordering bij overtreding van prijsvoorschriften (Prijsbeheerschingsbesluit).
  • Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij met betrekking tot de voedselvoorziening (Voedselvoorzieningsbesluit).
  • Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van de Departementen van Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken betreffende de instelling van een Luchtbeschermingsongevallenfonds.

Definitielijst

Rijkscommissaris
Titel van onder andere Arthur Seyss-Inquart, de hoogste vertegenwoordiger van het Duitse gezag tijdens de bezetting in Nederland.

Pagina navigatie

Informatie

Geplaatst door:
Redactie Go2War2.nl
Geplaatst op:
06-01-2012
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.