Zo leven wij nu van de eene dag in de andere

Frans Everts (Jr) aan Hannie

"Veldleger" , 17 november 1939


Liefste Han,

Vanwege verduisterd Harderwijk (bij wijze van oefening gelukkig) zitten we vanavond in de miniatuur-hall van het familiepension De Stadsdennen nog wat meer op elkaars schoot dan andere avonden, maar wij vinden langzamerhand allemaal wel onze avondbezigheid. Er is altijd een bridgetafel, een kring van "hoogere pieten", een aantal schrijvers-aan-vrouwen, en een tafeltje diversen. Zoo zit ik nu bij die schrijvers, waarvan De Sitter vloekt over een epistel aan de dame, waarmee hij zich laatst vanuit Beekbergen verloofde – wat hij juist zou gaan vieren toen het Hitler-mysterie ons plotsklaps hierheen haalde, en nu wij reikhalzend uitkij­ken naar een herstel van de verlofdagen is hij vanzelfsprekend in een stemming van nog een aard erger dan wij.

      Sinds eenige dagen is de alarmtoestand weer vrijwel opgeheven en gaat onze dage­lijksche dienst weer gewoon door, alsof we nooit uit Beekbergen (Vaassen, Wenum) waren weggeweest. ’t Is alleen veel drukker omdat we hier een vrij normaal kazerneleven hebben. De paarden staan in de spiksplinternieuwe model-stallen van een in aanbouw zijnde artil­leriekazerne en de troep woont in infanteriebarakken, helaas 20 min. loopen van de stallen. Zoodoende is er veel controledienst van de officieren – wij slapen zelfs om de beurt in de kazerne – over de ruim 1200 huzaren en paarden. Na de serieuze bewakingsdienst geduren­de het afgeloopen weekend hebben wij nu weer afzonderlijke oefeningen in de buurt van het garnizoen. Er is een mooie exercitiehei bij Ermelo, en ook overigens is het terrein prach­tig voor cavalerie. Harderwijk is in vredestijd een groot garnizoen en heeft zoodoende een zeer welkome accommodatie voor allerlei zaken: een ontspanningszaal, 7 (van elke richting één) militaire tehuizen, eigen sportvelden, zeer goede schietbanen, en, wat het belangrijkste is: een op militairen ingestelde bevolking (met alle goede en kwade kanten van dien: de hygiene onder de soldaten is een voorwerp van bijzondere zorg voor de regiments­arts als vanwege de zeer eenvoudige tarieven van Harderwijk’s vrouwelijke slechte jeugd!).

      Of we voorloopig hier blijven is nog altijd niet bekend. Niets is trouwens bestendig in dit leven van gemobiliseerde huzaar! Sinds wij verleden week zoo plotseling moesten oppak­ken en wij op marsch gingen met een eerst volkomen onbekende bestemming hebben wij nog veel sterker dat gevoel gekregen van geen plannen voor langer dan hoogstens een week vooruit te moeten maken. Het was zeer merkwaardig te bemerken dat van eenige angst voor wat mogelijk komen kon geen sprake was – noch bij de troep noch bij ons. Wij wisten eenvoudig dat alleen het meest elementaire vertrouwen in wat de legerleiding met al die maatregelen voor had de eenige maatstaf kon zijn voor onze beoordeling van den toestand. Dat maakte ook dat alles bijzonder vlot liep – dat de troep zelfs opgewekt ’s nachts in de regen uitrukte – dat het eigenlijk een vanzelfsprekende groote oefening leek. Ook misschien, omdat toch eigenlijk velen in hun hart dachten dat het wel niet zoo’n vaart zou loopen – m.i. een overigens volkomen ongemotiveerd voorgevoel gezien de positieve zéér ernstige aan­wij­zingen die er voor een mogelijk gevaar geweest moeten zijn.

      Ik kan mij indenken dat vooral in de kringen van de verantwoordelijke militairen die voor het nemen van de meest ingrijpende maatregelen kwamen te staan de sympathie en het respect voor Min. de Geer niet zeer groot meer is. Met alle critiek die er terecht op de Telegraaf is uitgeoefend geloof ik ook dat de regeering bepaald tekort schoot in de voor­lichting van de bevolking, die zich na een zoo officieel spannenden tijd niet licht meer laat afschepen met de vriendelijke mededeeling dat het gevaar volkomen denkbeeldig was en van "onevenwichtigen" afkomstig is geweest.

      Hoe het ook zij, dit gevaar is tenminste nu afgedreven. Heeft Hitler op het laatste moment geaarzeld of heeft de Duitsche legerleiding de politiek van de partij niet willen vol­gen? Was het misschien toch de misrekening met een Holland dat zich in 24 uur onder de voet zou laten loopen? Niemand weet het nog en het zal later wel eens blijken. Voor ons was deze paraatheidsproef een nuttig experiment – ook met onze eigen mentaliteit, waarvan we toch vooruit niet wisten hoe het zich zou houden tegenover een werkelijk aanstaand gevaar. Achteraf die dagen bedenkend herinner ik me wel heel goed dat ik rekening hield met de mogelijkheid van misschien nog maar een paar dagen te zullen leven, en dat vond ik toch geen prettig idee, hoofdzakelijk omdat mijn nieuwsgierigheid naar wat er misschien na de dood komt niet opweegt tegen de aanhankelijkheid aan en het terugverlangen naar al het geluk dat ik totnutoe in m’n leven genoot met jou en met Philipje en met Arnhem en zoo­veel. ….

      Liefste, blijf bereid om álles te dragen wat ons misschien wordt opgelegd. Op ’t mo­ment hebben we ’t nog zoo ontzettend goed samen – ook al lijkt ’t of we elkaar in geen maanden zagen. Juist nu heb ik ook jouw behoefte om heelemaal samen te zijn en een lang moment heelemaal samen één leven te leven! Maak van Philip een mensch zooals jij, die het leven durft aan te zien en die dankbaar wil zijn voor dat leven dat toch zoo enorm prachtig is – ondanks de duivel die het nu weer in z’n macht schijnt te hebben. ….
Dag, Fr

Definitielijst

cavalerie
In het Engels Calvary. Oorspronkelijk een aanduiding voor bereden troepen. In de Tweede Wereldoorlog de aanduiding voor gepantserde eenheden. Belangrijkste taken zijn verkenning, aanval en ondersteuning van infanterie.

Pagina navigatie

Afbeeldingen


Het Eerste Regiment Huzaren op mars, bij Voorthuizen, voorjaar 1940
(Bron: Stichting Museum Nederlandse Cavalerie)


Het Eerste Regiment Huzaren op mars, bij Voorthuizen, voorjaar 1940
(Bron: Stichting Museum Nederlandse Cavalerie)


Boudewijn Franciscus (Frans) Everts (1909-1970)
(Bron: Dr. Philip Everts)


Johanna Elisabeth (Hannie) Goddard (1913-2012)
(Bron: Dr. Philip Everts)

Informatie

Geplaatst door:
Leo G. Lensen
Geplaatst op:
16-06-2017
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

Categorieën


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.