Zo leven wij nu van de eene dag in de andere

Frans Everts (Sr) aan zijn zoon (2)

Frans Everts aan zijn zoon, 12 mei 1945

† † †Ö.. Eindelijk kwam dan Vrijdag 4 mei met de avond-radio het bericht van de onvoorwaar≠delijke capitulatie in West-Nederland; op welke tijding aanstonds opgewonden betogingen voor het huis van Burgemeester Oud volgden en men bij tal van families in Kralingen tot laat in de nacht bijeen bleef bij de ontkurkte flesschen.

† † † Alle wegwijzers en andere borden van de Duitschers stonden in een oogenblik in vlam≠men. Nu verwachtte men stellig de geallieerde troepen den volgenden dag, vooral daar zij Utrecht reeds gepasseerd heetten te zijn.

† † † Maar[er] gebeurde weer niets; integendeel, alle blaadjes bleven uitdrukkelijk waar≠schu≠wen tegen te vroeg geuit vreugde-betoon. Hoe juist die waarschuwing was, bewijst wel het feit dat de tweede zoon van Jaap Mees dien Zaterdag (4 Mei) gefusilleerd is omdat hij het prikkeldraad van den naast hen wonende Ortskommandant begon stuk te knippen, blijkbaar in opdracht van de ondergrondschen.

† † † Ten slotte kwam Burgemeester Oud bij diverse Hoflaners aanbellen en hen verzoeken Zondagmorgen de vlag nu maar uit te steken, omdat men dit elders, bijv. in Den Haag ook gedaan had. Den volgenden morgen om half 8 werd dit verzoek echter weer ingetrokken. Men was namelijk nog niet zeker van de houding van de Duitsche troepen in het Westen, terwijl van de geallieerden nog steeds niets te bespeuren was.

† † † De Vrije Pers van 6 Mei deelde daaromtrent mede dat de Duitsche Commandant in Rotterdam zich niet wilde overgeven. Eerst hadden de Duitschers aangeplakt dat de capitula≠tiegeruchten een gevolg zouden zijn van verkeerd begrepen vijandelijke radio-uitzendingen. Daarna verkondigden zij Zaterdagavond dat er een "wapenrust" was ingetreden, en dat hand≠≠having van de rust desnoods met wapenen zou plaats hebben.

† † † Daarop heeft Prins Bernhard de bekende bespreking in Hotel De Wereld in Wagenin≠gen gehad met generaal Faulkes en Blaskowitz, waarbij werd meegedeeld dat alle Duitschers die het vuur openden, als oorlogsmisdadigers zouden worden beschouwd.

† † † Tegen 10 uur was Zondagmorgen een uitvoerig bulletin aangeplakt dat de capitulatie van alle Duitsche troepen in Nederland, West-Duitschland, Denemarken en Helgoland een voldongen feit was. Toch zou de onderteekening toen weer een dag zyn uitgesteld en wel tot Maandag 7 Mei.

† † † Onmiddellijk was de stad vol vlaggen en oranje-versieringen. Bij geen vroegeren feest≠dag heb ik zooveel vlaggen gezien, en de hoeveelheden oranjedoek die verborgen wa≠ren gehouden moeten enorm geweest zijn.

† † † En toen dan Maandag en Dinsdag eindelijk "de Canadeezen" kwamen, waande men zich in een heel andere stad.

† † † Inmiddels is er Zondagavond nog een treffen geweest tussen de S.D. en de S.S. eener≠zijds en de B.S., later geassisteerd door de Wehrmacht, anderzijds. Er was Zondag een instuif bij Miems en B., en toen we daarheen op weg waren en in Zuid het kanon hoorden, dreigde de feeststemming weer geheel te verdwijnen. Tegen half 12 was het echter voor≠goed uit.

† † † Aan belangstellenden heeft het de geallieerden natuurlijk niet ontbroken. Het ging zooals te voorzien was. Zelfs moest in Het Parool gewaarschuwd worden niet al te opdrin≠gerig met zijn sympathieŽn te zijn, terwijl de aangeplakte aanmaning: "Vrouwen, gedraagt U waardig" allerminst overbodig bleek. Iedere auto die hier aan de Korte Kade binnen kwam, had reeds eenige Grieten aan boord, die de autoís tegemoet waren geloopen.

† † † Bij gebreke van een stoel of bank waren bedoelde Grieten wel zoo bescheiden zich met een zitplaats op de schoot van de bemanning tevreden te stellen. Dat men de eisch zich waardig te gedragen niet had laten gelden voor de tegenpartij, blijkt wel uit de talrijke kappers-executies die hier in de buurt (ook een bij onze overburen) op de hoofden van de Duitschgezinde Grieten voltrokken werden.

† † † Verder loopt bijna iedere jonge man met een band om zijn arm, hetzij van het Strijdend Gedeelte, hetzij van den Ordedienst der B.S. De orde wordt door angstig veel menschen gediend, waarbij dan nog allerlei soorten padvinders komen. Al die menschen hebben een opvallend gezonden honger. Prins Bernhard heeft zich dan ook gehaast de B.S. te bedanken voor de moeite en hun mede te deelen dat hun taak nu was geeindigd. Zij zouden zich nieuwe lauweren kunnen oogsten bij het lenigen van den nood.
Ö..

Pagina navigatie

Informatie

Geplaatst door:
Leo G. Lensen
Geplaatst op:
16-06-2017
Opmerkingen? Spelfouten?
Geef ons uw feedback!

CategorieŽn


Deze website is een initiatief van STIWOT Alle rechten voorbehouden © 2002-2018
Hosted by Vevida. Privacyverklaring, cookies, disclaimer en copyright.