De bevrijding van Helmond, door de ogen van werknemers van De Vlisco

1942-1943

Herinneringen 1942-1943

Motto: "Het was niet veel... in de Peel!"

Toen wij de winter van 1941 1942 tegemoet gingen, zag het er met de brandstoffenvoorziening kortweg "miserabel" uit! Ook met de produktie was het niet best gesteld, maar om verschillende redenen moest er worden gewerkt en dus... moest ook de schoorsteen blijven roken.
De ouderen onder ons zullen zich zonder twijfel nog wel de tijd herinneren, dat een deel van onze eigen mensen in 1942 en 1943 in de Peel turf gingen graven en het is over dit werk, dat wij U in dit speciale nummer van "De Rakel" een en ander willen vertellen. Wij doen dit met temeer genoegen, omdat het ons bekend is, dat de heer P. Fetener van Vlissingen Pzn., tezamen met zijn neef de heer P.J. Fentener van Vlissingen Hzn., een zeer groot aandeel heeft gehad in de behandeling en de dagelijkse leiding van deze zaken.

Het was in het najaar van 1941 dat het gebrek aan steenkool zo nijpend was, dat de directie besloot in eigen beheer turf als hulpbrandstof voor het bedrijf te gaan produceren. Er werd vergunning gevraagd en verkregen, na veel besprekingen met diverse instanties, om met eigen personeel "fabrieksturf" te gaan graven op een terrein genaamd "Mariaveen", gelegen bij Helenaveen.

Het doel van deze eigen turfwinning was tweeledig: eerstens zou er namelijke en behoorlijke hoeveelheid hulpbrandstof ter beschikking komen, als aanvulling op de steeds kleiner wordende kolentoewijzingen, en tweedens zouden onze mensen, althans voor zover zij in de Peel tewerk gesteld zouden kunnen worden, geen risico meer lopen opgeroepen te worden voor de "Arbeidsdienst" hier te lande of in Duitsland. Omdat wij nu eenmaal geen "peelwerkers" maar wel textieldrukkers waren, werd er na moeizame en langdurige onderhandelingen in het voorjaar van 1942 een overeenkomst gesloten met een maatschappij, die op dit gebied deskundig was en die dus in staat zou zijn het werk in onze eigen veenderij te leiden, teneinde een bruikbare kwaliteit fabrieksturf te produceren tegen een zo laag mogelijke prijs.

De eerste campagne, die in het voorjaar van 1942 begon, verliep niet zo voorspoedig als wij hadden gehoopt. Ten gevolge van de strenge wintermaanden in begin 1942 werd er veel later begonnen dan gewoonte was in de Peel en het kostte natuurlijk nogal wat tijd voordat onze mensen even goed met "nat veen", of wel met "natte klot", wisten om te gaan als met textielweefsels. Van lieverlede leerde echter een ieder zich aanpassen en door regelmatig contact tussen de veenderij en Helmond kwam de produktie langzamerhand op gang. Omdat het werk, dat gedaan moest worden, totaal verschillend was van dat wat onze mensen in Helmond gewoon waren te doen, kwamen er natuurlijk wel eens moeilijkheden voor, maar die werden door overleg tussen de beide genoemde heren Van Vlissingen enerzijds en de leiders van het werk in de veenderij anderzijds, uit de weg geruimd.

Niet veel?

Een van onze eigen "peelwerkers" heeft destijds in een Lofzang op de Peel gezegd: "Neen... het is niet veel... in de Peel!", maar alles bij elkaar is er toch 18.000 ton, of wel 18 miljoen kilo turf door onze eigen veenderij geproduceerd. Dat die turf niet altijd even mooi van model was en door elkaar genomen teveel vocht bevatte, willen wij slechts volledigheidshalve vermelden. Daarover is destijds al behoorlijk wat gemopperd, waarlijk niet alleen door genoemde heren Van Vlissingen, maar door een ieder, die iets met de veenderij te doen heeft gehad.

Hoe dat allemaal precies in zijn werk is gegaan? Het zou werkelijk teveel ruimte vragen als wij alle opgedane ervaringen in bijzonderheden zouden willen beschrijven. Daarover kunnen diegenen, die destijds tot onze "peelwerkers" hebben behoord, beter samen nog eens napraten.

Als toelichting bij de foto's, die wij hier reproduceren, willen wij slechts het volgende memoreren: De eignelijke turfgraverij, ook wel het turfsteken genoemd, loopt in de Z.O.-hoek van Brabant van half maart tot eind juni. De in die periode geproduceerde turf, die uit de ongeveer 1 meter diepe putten (5 6 meter breed en 600 1000 meter lang) op het zogenaamde zet- of droogveld naast de put terecht komt en die natuurlijk veel vocht bevat, moet verschillende malen worden "omgezet" om te drogen. Gedurende de maanden Mei t.e.m. Augustus moet er alles aan gedaan worden om te profiteren van de gunstige invloed van ZON en WIND om dit droogproces te bevorderen. Begin september wordt met het verschepen van de bij de aanvang van de campagne gestoken en inmiddels gedroogde turf begonnen. De door ons gecharterde schepen (een vloot van 4 tot 6 schepen) brachten de gereedgekomen turf door de zeer nauwe en ondiepe kanalen in de Peel en verder via de Noordervaart en de Zuid-Willemsvaart naar Helmond. Deze schepen moesten speciaal worden uitgezocht, want zij moesten zo zijn gebouwd, dat zij bij een geringe diepgang (ca. 1.20m) en een niet te hoge deklast (met het oog op de vaste bruggen) toch nog een behoorlijke hoeveelheid turf konden vervoeren. Dit vervoer, met inbegrip van de aanvoer per kar van de zetvelden naar de laadplaats, het opstapelen van een deel van de lading, het trekken van goede gemiddelde monsters, door scheepsmeting vaststellen van geladen en geloste hoeveelheden, enz., was op zichtzelf een karwei, dat goed voorbereid en goed georganiseerd moest zijn. Het in elkaar zetten van vaarplannen voor 4 tot 6 schepen (met paarden tractie) en daarop aansluitende laad- en losschema's was vooral in die tijd niet eenvoudig; alles moest precies op elkaar aansluiten, want voor iedere "wachtdag" moest "liggeld" worden betaald!

Maar tenslotte kwam dan toch de zo vurig gewenste hulpbrandstof op de opslagplaats in Helmond terecht en vandaar... voor het grootste deel in het Ketelhuis.

Kwaje klot

Gemiddeld genomen was de geproduceerde fabrieksturf niet van de zogenaamde zware, vaste soort. Zij bleek evenwel als hulpbrandstof toch zeer goede diensten te kunnen bewijzen, al moesten natuurlijk voor de beoordeling van de stook-technische waarde wel andere normen worden aangehouden dan wij gewoon waren te doen bij het verstoken van steenkool. Wij mogen niet uit het oog verliezen, dat steenkolen toch praktisch niet te krijgen waren, tenminste niet voor bedrijven, die niet van belang waren voor de oorlogsvoering. Verder mogen wij niet vergeten, dat de opzet van de directie bij deze eigen veenderij was: "De fabriek draaiende te houden; desnoods ten koste van opofferingen, zowel technische als financile!"

Al was het dan ook nog volop oorlog, het vervoer van onze eigen mensen naar de Peel en terug geschiedde per eigen autobussen met de beroemde "gaskachels" (houtgasgeneratoren). Onze chauffeurs toonden bij dit vervoer dat zij hun vak verstonden; er was niet alleen altijd "gas", maar ook wisten zij hun volle bussen steeds met angstige nauwkeurigheid over de voor dit zware vervoer veel te lichte en te smalle bruggetjes van de zijkanalen te manoeuvreren. Dat er tijdens deze reisjes nogal eens "sterke stukjes" zijn verhaald, kunnen wij U uit eigen ervaring verzekeren. Nooit gebeurde er overigens iets, waarover zelfs na zoveel jaren nog niet gesproken zou mogen worden!

Met de hand op het hart kunnen wij verder verklaren, dat wij over onze Sociale Dienst geen onvertogen woord hebben gehoord, integendeel! Deze dienst zorgde er immers voor, dat er iedere dag prompt op tijd een warme maaltijd uit Helmond arriveerde. Het mocht dan waaien, motregenen of smoorheet zijn in de putten of op de zetvelden, als de gamellen met gloeiend hete zuurkool of "petazie" met of zonder... spek in zicht kwamen, dan zetten al onze peelwerkers hun zorgen op zij! De heer P. Fentener van Vlissingen Pzn. heeft alle foto's, die wij hier publiceren, en nog vele andere, gemaakt. Hij kwam, evenals wijlen zijn neef de heer P.J. Fentener van Vlissingen Hzn. heel dikwijls in de Peel om de stand van zaken op te nemen en hij maakte in september van 1943 zelfs een reis mee met een van de schepen van Helenaveen naar Helmond.

Brand

Zoals wij hierboven reeds schreven, kwam het grootste deel van de geproduceerde turf onder de ketels terecht. Een deel van die produktie, n.l. hetgeen er op 24 september 1944 nog voorradig was, geraakte tijdens de gevechten rondom Helmond in brand. Onze brandweer kwam natuurlijk direct na afloop der vijandigheden volop in actie om nog zoveel mogelijk van de in brand geraakte turfhoop te redden, maar alles bij elkaar bleek het blussen van de steeds naar beneden brandende vuurhaarden een vrijwel hopeloos werk. Er kon dan ook slechts een klein deel van de voorraad worden gered. Dit was natuurlijk erg jammer, maar toen op 25 september 1944 Helmond geheel bevrijd was, bekeken wij zoveel dingen door een geheel andere bril, ook het verdriet om de verloren gegane turf, dat wij eerlijk gezegd niet zo heel veel moeite hebben gehad hier weer boven uit te komen. Wij hadden immers tijdens de moeilijke oorlogsjaren wel geleerd teleurstellingen en depressies van allerlei soort te verwerken!

Nieuw begin

Op 25 september 1944 dachten wij: "'n Kwestie van dagen en er zullen weer kolen beschikbaar zijn". Deze gedachte hield ons temeer bezig, omdat de afstand van de Limburgse kolenmijnen naar Helmond niet zo groot was. Die hoop en verwachting werden inderdaad werkelijkheid, want begin oktober 1944 kwam reeds het eerste "zwarte goud" uit Limburg in Helmond binnen. Voorlopig waren dit wel kleine hoeveelheden en het transport was uiterst moeilijk, maar wij zagen dan toch eindelijk hier en daar weer "zwarte rook" uit de schouw komen. Dit deed de hoop op een spoedig en volledig herstel opleven! Er volgde nog een zeer moeilijke tijd, alvorens onze eigen produktie weer in het groot kon worden hervat; de bevrijding van geheel Nederland was immers pas op 5 mei 1945 een feit... maar dat is een geheel ander chapiter.

Moge deze fotoreportage, die wij aan de heer P. Fentener van Vlissingen Pzn. danken, er toe bijdragen de herinneringen levendig te houden aan de naar onze begrippen wel zeer bijzondere tijd, dat de VLISCO FABRIEKEN niet alleen textielweefsels, maar ook middelzware haardbrandturf in diverse soorten maakten.

J.v.W.


1944

Inleiding

De Vlisco was (en is nog steeds) in de oorlogsjaren een grote textielfabriek midden in Helmond, vlak bij het station. In al die jaren is er aan het fabrieksterrein wel het een en ander veranderd, maar nog altijd zijn veel van oude gebouwen te vinden. De fabriek stond onder leiding van de familie Fentener van Vlissingen, waarvan twee familielieden in de oorlog omkwamen. Veel Helmonders waren in dienst bij dit bedrijf, ook in de oorlog. Het personeelsblad "De Rakel" publiceerde na de oorlog een aantal artikelen van de hand van hun medewerkers. Wij kunnen die hier met toestemming van de Vlisco publiceren. (Redactie Go2War2.nl)

10 jaar geleden Onze fabriek in de vuurlinie

22 september 25 september 1944

Tegen het einde van deze maand (25 september 1954) zal het tien jaar geleden zijn dat Helmond van de Duitse bezetters werd bevrijd. Tijdens de dagen, dat het "front" dwars door Helmond liep, heeft een groepje medewerkers en omwonenden min of meer afgesloten in de fabriek "gewoond". De heer van Gend heeft indertijd van hun belevenissen een verslag geschreven. Op veler verzoek plaatsen wij als herinnering aan deze bevrijdingsdagen thans dit relaas. (Redactie De Rakel)

Ons walsenhuis als toevluchtsoord

Dat ons Walsenmagazijn door de goede zorgen van de beide verpleegsters Zuster ten Ham en Zuster Vroon in overleg met wijlen Mhr. Piet [Fentener van Vlissingen] van 40 tot noodziekenhuisje was ingericht, mag ik wel als algemeen bekend veronderstellen. Velen zullen wel hebben gehoopt, dat het niet nodig mocht zijn het als zodanig te gebruiken. Weinigen echter zullen hebben vermoed, dat het dan toch nog in een andere zin nuttig zou kunnen zijn, n.l. door naast verblijfplaats voor de tijdens de gevechtshandelingen aanwezige wacht, een toevluchtsoord te worden voor diverse mensen, die zich in eigen huis niet veilig voelden.

Reeds enige dagen tevoren hadden de Zusters de veiligheid van het stevige gebouw met zijn drie zware betonnen zolderingen verkozen boven de vooral in de bezwaarlijke, relatieve bouwvalligheid van de "Oude Leeszaal" en daarom hun nachtverblijf opgeslagen in het kantoortje van Janus van Beek. Evenzo had ik zelf mijn bivak opgeslagen in een "lakens" kamertje tussen de walsenrekken, omdat mijn hospita en haar gezin veiligheid gezocht, maar niet gevonden, hadden bij boeren in Vlierden. Al omstreeks half acht die bewuste Vrijdagochtend [22 september 1944] floten de granaten door de lucht en werden de eerste treffers in de omgeving van de Markt geconstateerd.
De heer Bonnemayers was de eerste, die aan het huis van de Zusters kwam vragen om schuilgelegenheid voor vrouw en kind.
Enige tijd nadat we deze in onze schuilplaats hadden ondergebracht, verscheen de familie Soldaat, vergezeld van de familie van Bussel, die het ook te warm werd in eigen huis.

Komen ze al?

Aan de poort speelde zich op deze zelfde ochtend een andere scene af. De gehele omgeving, zowel binnen als buiten de fabriek, was verlaten. Alleen was er flink lawaai van mitrailleurs uit het park, van geweerschoten uit het Groenewoud, van overvliegende granaten, enz. In de buurt van Schuilkelder A was enig menselijk geluid in dit rumoer te onderkennen, wat geproduceerd werd door de aanwezige leden van de wacht: de heren ter Steeg, Sorber, van Woensel, Barend Ousen, Knufman, Jonkergouw, van Doorn, Slaats, van der Horst en Verhagen. Wie echter goed oplette, ontdekte toch bij de poort, verdekt opgesteld achter de stenen paal, zittend op een melkkrukje, nog een menselijk wezen. Telkens wanneer het iets rustiger was, verscheen zijn hoofd om de hoek om te zien of er al Tommies op de Kanaaldijk te zien waren. Floot er echter een granaat over, of begon een mitrailleur te blaffen... fft, weg was dat hoofd en Jacobs voelde zich weer veilig in zijn priv schuilgelegenheidje.
Nu was het al enkele minuten rustig en ondanks het feit, dat hij zijn hoofd al iets verder om de hoek boog, was er toch niets te zien. Wel was er motorgeronk in de verte. Even een wat betere uitkijkpost betrekken! Snel wipte hij voorbij de poort naar de andere paal, stond een seconde later op het ijzeren hek langs de Aa om over deze paal heen in de richting van de spoorbrug te kijken. Helaas... geen Tommies nog.

Herhaalde waarschuwingen vanuit de schuilkelder-opening bleven natuurlijk niet uit en eindelijk zwichtte de overmoedige en zette zich, hoewel wat onrustig, naast zijn mede-brandwachten in de schuilkelder. Zijn onrust nam echter steeds toe. Het scheen, dat hij geen rustig uur meer beleven zou, als hij niet als eerste uit dit deel van Helmond de Tommies gezien had. Eindelijk hield hij het niet meer uit. De heksenketel om ons heen was iets minder lawaaierig geworden, maar toch zou er nog een behoorlijk geluidsvolume nodig geweest zijn om je hoorbaar te maken. Heel behoedzaam schuift Jacobs langs de muur voor de schuilkelderingang. Op kousevoeten sluipt hij naar de poort: de vijand moest hem eens horen. Wat een teleurstelling echter. De Kanaaldijk ligt uitgestorven. Nog steeds geen Tommies! Mismoedig draait hij zich om. Maar... o, schrik. Achter hem, op slechts enkele meters afstand staan twaalf moffen, niet op kousevoeten, maar toch onhoorbaar voor hem, naderbij gekomen. Moedig als altijd dringt hij zijn schrik terug en in onvervalst Helmonds klinkt het: "Motte gullie d'r oit, manne?"
Galant wil hij voor hen zelfs de poort openen. Ze beduiden hem echter, dat ze die uitgang niet uitdurven. "Der Tommie ist drber!"
Zij willen aan het Groenewoud uitgelaten worden. Hoewel ze wat haast schijnen te hebben, moeten ze toch even wachten tot Jacobs zijn klompen uit de schuilkelder gehaald heeft en dan loodst hij ze door het Zustershuis naar buiten.

Het geheime wapen van Jonkergouw

Spoedig begonnen de eerste tekenen van beschadiging zich te vertonen. In de richting van de fabriek van Carp zagen we een rookzuil, zodat we meenden, dat daar brand was uitgebroken. Deze gedachte werd nog versterkt doordat in de verte een sprinklerbel ging luiden. Naderhand bleek die rookkolom echter afkomstig te zijn van een vernielde tank met salpeterzuur op het spoorwegemplacement, terwijl de sprinkler bij Carp luidde, omdat een der buizen een treffer had gekregen. Maar onderwijl was toen weer onze aandacht van de omgeving afgetrokken, doordat de turfhoop in brand geschoten was. Direct trokken we er met onze brandwachts heen om te proberen het vuur in de kiem te smoren. Opzichter Soldaat met drie aanwezige brandwachten Jacobs, Jonkergouw en Verhagen gaven snel met twee stralen water en wanneer levensgevaar voor onze brandweermannen de heer ter Steeg niet genoopt had het blussingswerk na enkele ogenblikken weer te staken, dan zou de turfhoop bijna zeker behouden gebleven zijn. Maar blussen onder deze omstandigheden was niet verantwoord.

Hoewel deze blussingspoging slechts van korte duur was, zullen wij deze niet gauw vergeten. De opzichter had met Jonkergouw de slang uitgelegd en de straalpijp aangekoppeld. Terwijl nu de heer Jonkergouw zich als spuitgast opstelde, ging de heer Soldaat water geven. Ternauwernood was het eerste schot water op de turf afgevuurd of daar dook, bleek van schrik een Duitse soldaat op, wiens witte gelaatskleur bij het zien van de vredig spuitende Jonkergouw in een rood van kwaadheid omsloeg. Wat was er gebeurd? Wel, de zich van geen kwaad bewuste, met schiettechniek onbekende, spuitgast had zonder zijn doel gezien te hebben de verdekt opgestelde scherpschutter precies in de loop van zijn geweer gespoten en hem, voor een ogenblik althans, onschadelijk gemaakt. Volgens ooggetuigen droop er ook water uit zijn broek. We hebben het maar niet gewaagd te informeren, of dit water van Jonkergouw afkomstig was, dan wel of het eigen productie was, gezien zijn verschrikte gezicht bij het te voorschijn komen. Mocht het zo geweest zijn, dan mag toch niemand het deze dappere euvel duiden, immers in een tijd met zoveel geroep over "geheime wapenen" kun je van alles verwachten.

Ravitaillering

Dank zij de goede zorgen van onze sociale afdeling leverde de voedselvoorziening, ook voor een zo uitgebreid gezelschap, geen zorgen op. Aardappelen, bonen, witte kool, havermout en boter waren er meer dan genoeg. Tevens was er de gedachte er aan doet me thans nog watertanden een flink stuk ham. Dat is de enkelingen, die het door overlevering van hun voorgeslacht of door hun geschiedkundige studie reeds weten, worden verzocht deze, voor hen onnodige uitleg voor lief te nemen een stuk spek en vlees, genomen uit dat deel van de rug, dat zijn fatsoenlijke naam verloren heeft, van een prae-historisch dier met een krul in zijn staart "varken" genaamd. Regelmatig te veel eten hiervan schijnt mensen, ja zelfs een geheel volk tot beesten te kunnen maken. Brood was er niet, want dat was niet 'en masse' en als voorraad op te slaan, maar ondanks dat kon de eerste honger 's middags gestild worden met het brood, dat de thans samenwonende gezinnen als ideale "communisten" uit de diverse broodtrommels bij elkaar gelegd hadden.

Hiervoor, en misschien nog meer door de ham-belegging, gesterkt, togen enkele potige mannen aan het werk om in een wat rustiger ogenblik het fornuis vanuit de woning van de zusters te halen, terwijl anderen de bonen en de havermout, uit het Zustershuis en weer andere hout uit de Roodververij en kolen en turf aanbrachten. Dit alles, vooral het halen van kolen en turf was door granaat- en mitrailleurvuur niet van gevaar ontbloot.

Barend Ousen werd tot fornuisstoker gebombardeerd, terwijl de Zusters in samenwerking met mevrouw Soldaat de bonen wasten en in het water zetten voor de volgende dag en havermoutpap kookten.
Onderwijl maakten de mannen zich verdienstelijk met uit de diverse huizen der vluchtelingen beddegoed en matrassen en andere waardevolle artikelen te halen en met onderzoekstochten over het terrein.

Tijdens een dezer tochten heeft Jacobs nog eens drie moffen door het Zustershuis in het Groenewoud geloodst, die echter regelrecht een officier in de armen liepen, zodat ze "van dik hout zaagt men planken" kregen. Op een andere tocht ontdekten we dat onze "beschermers" de poort van het zuurterrein hadden open gebroken en achter de groene loods daar, appels, en tomaten liepen te eten, gestolen uit de keuken van den huize Soldaat. Toen we naar hen toeliepen en onderwijl bespraken hoe ze aan die vruchten gekomen konden zijn, begonnen ze zich al te verontschuldigen met de opmerking, dat ze de gehele dag nog niets gegeten hadden, terwijl ze in het heetst van het gevecht aan de overkant waren geweest. Het was daar zo erg geweest, dat hun knien hadden geknikt. Zogenaamd hadden Nederlanders op hen geschoten en hadden "Zivilisten" met rode kruisbanden om, hun stelling aan de Tommies verraden. Mhr. Ter Steeg werd, tijdens een rondwandeling door de fabriek met Jonkergouw, Verhagen en van der Horst, bij Kantoor 86 overvallen door granaat- en mitrailleurvuur.
In een wip lagen zij plat op de grond in de doorloop naast het Verfstoffenmagazijn.

In het Walsenmagazijn werden inmiddels tussen de rekken de diverse brancards en matrassen uitgelegd om als bedden te dienen. Hierbij was de permanente verduistering een groot bezwaar, doch de heer Sorber was nu de reddende engel. In een kalm ogenblik haalde hij met van Doorn een electrowagen en verschafte de met kaarslantaarns striemelende slaapkamer"meisjes" (van beiderlei kunne) licht in de duisternis, afgenomen van de accubatterij van die electrowagen.
Ook voor de avond was deze oplossing prettig, want nu behoefden we tenminste niet met de kippen op stok. Het was nog steeds niet mogelijk blussingspogingen te ondernemen, ook de stadsbrandweer raadde het af. Inmiddels was de havermoutpap klaar. Voor keukenprinsessen moge hier worden opgemerkt, dat de melk, die natuurlijk niet aanwezig was, wat zijn bindend vermogen betreft vervangen werd door kindermeel en wat zijn smaak en voedingskracht aangaat door een klontje boter in elke portie.

De avond en de nacht

Omstreeks zeven uur werd de toestand iets rustiger en zeer tegen ieders verwachtingen in verschenen tegen half acht de nachtstoker Abels en de nachtwacht Tils. Dit gaf de aanwezige brandwachten, die zich reeds hadden neergelegd bij het feit, dat ze in het walsenhuis zouden hebben te overnachten weer moed en even later vertrokken Jacobs, van Doorn, van Woensel, Verhagen, Jonkergouw en Slaats naar huis.
Nieuwsgierig omtrent eventuele branden gingen we in het halfduister nog even behoedzaam op de bovenste verdieping kijken. Behalve onze turfhoop was er een felle brand in de richting Asten, maar minder ver verwijderd dan deze plaats. Inmiddels was de onderbrandmeester van Bussel zijn gezin eens komen opzoeken en ook hem en drie van zijn mensen, die niet naar huis konden, werd een slaapplaats bereid.
Nadat de kinderen naar bed gebracht waren, begaven de oudere dames zich allen in "Janus" kantoor ter ruste. De jonge dames verdwenen ook langzamerhand en na nog wat gepraat te hebben zochten ook de heren de hun toegewezen slaapplaatsen op matrassen of brancards op. Dit ging bij allen nogal vrij rustig behalve bij de heer Bonnemayers, wiens brancard nogal schreeuwde. Maar spoedig was ook dit geluid verstomd en na nog enkele slaperige woorden van een half ontwaakt kind, prompt gevolgd door sst-geroep van zijn zuster, leek het hele gezelschap in diepe rust.

Maar ineens, geheel onverwacht f, en zo ja hoelang we al geslapen hebben weet ik niet klinkt daar van heel dicht bij: rik-tik-tik-tik-tik, rik-tik-tik-tik; mitrailleurgeratel.
Bijna allen zitten ineens rechtop in bed. Dat kan zelfs niet eens in het Groenewoud zijn. Het is of de deur naar buiten openstaat en of vlak daar voor een mitrailleur zijn angstaanjagend geluid heeft verwekt. Even kijken of de deur werkelijk open staat. Mijn handen tasten naast het divan-bed naar mijn zaklantaarn. De "lakense" slaapkamermuur wordt opgetild en floep, even een lichtstraal naar de deur gericht. Rik-tik-tik-tik-tik. In een tijdsmolecule is de zaklantaarn weer uit. Was dat schrikken! Maar toch had ik nog kunnen constateren, dat de deur dicht was en dat het geluid van de andere kant kwam. Ng ben ik niet geheel van de schrik bekomen en ng ben ik er niet aan toegekomen te denken over de zojuist gedane waarnemingen, wanneer de ontknoping van dit drama komt uit de mond van de heer Bonnemayers: "die brancard lijkt wel een mitrailleur als ik mij omdraai".

Een nieuwe dag maar nog geen nieuwe geluid

Zou deze dag [zaterdag 23 september] ook ons de zo vurig begeerde, hernieuwde vrijheid brengen? Dit zal wel de vraag geweest zijn die op deze ochtend bij het ontwaken in het hart van ieder, die aan deze kanaalkant woonde, opwelde. Het was vermoedelijk ook deze vraag, die de heer Soldaat al vroeg in de ochtend eens even om de hoek van de deur deed kijken. Wie weet hadden de Tommies de betrekkelijke rust en de duisternis van de nacht gebruikt om een brug te slaan over het kanaal. Misschien waren de moffen 'm al gesmeerd.
Helaas. In plaats van gn moffen waren er thans veel meer Duitsers in de fabriek en in het park. De Tommies hadden blijkbaar ook geslapen dien nacht, want er was nog geen brug en niets wees er op, dat ze het kanaal over wilden. Ons stadsdeel bevrijden was dus vermoedelijk de taak der bij Asten over het kanaal gestoken troepen. En onze aandacht concentreerde zich nu op de vraag: "Waar zijn die troepen?" Lang piekeren over deze vraag kon niet lijden. De rust der vroege ochtend moest gebruikt worden, ook al regende het pijpestelen, om het vuur in de "klot-hoop" te bestrijden.
Met hulp van de heer van Riel van de gemeentelijke brandweer hebben de heren Ter Steeg, Sorber, Soldaat en ik die ochtend omstreeks zeven uur de eerste straal water gegeven.
Er was toen echter al duidelijk te zien, dat we hiermede alleen maar de Timmerwinkel voor brand konden vrijwaren. Bovendien werd het spoedig al weer te gevaarlijk in die strook tussen turfhoop en Timmerwinkel te staan, omdat we ons precies in het Engelse schootsveld bevonden. Het enige wat ons te doen stond: de straalpijp vast te zetten op een kruiwagen om aldus met een watergordijntje de Timmerwerkplaats te beschermen. Omstreeks kwart over acht kwamen Knufman en zijn zoon binnen, gevolgd door Jacobs. Zij legden er direct een slang bij (aan de zijde van de betonbouw [pand 1911]), die ook vastgezet werd en nog een aan de andere kant.
Inmiddels was de waspartij en de kindervoeding beindigd en hadden de Zusters weer een ketel pap bereid, zodat het ontbijt, bestaande uit 2 boterhammen met ham en een portie pap met boter en stroop, kon worden genuttigd.
Om half tien kwamen Jonkergouw, van Leeuwen en Verhagen binnen, van wie Verhagen, wiens hulp thuis mr nodig was, verlof kreeg om weer weg te gaan.

De dames brachten de ochtend door met aardappelen schillen en eten koken, geassisteerd door fornuisstoker Ousen. De heren hielden zich onledig met controletochten in de regen door de fabriek en naar de slangen en met praten en roken om de warme kachel ten einde weer wat op te drogen. Abels en Tils werden in de kalander te slapen gelegd op brancards. 's Middags ontvingen we bezoek van de politie: Hoofdagent van de Moosdijk en agent Postma brachten ons nieuws van de buitenwereld, waarvan we afgesloten leefden.
Het aantal doden hier zou vier, dat aan de overzijde zes bedragen. Namen wisten zij nog niet officieel. Bovendien brachten ze Ousen een pakje brood en een brief. Deze brief werkte op de toch al niet meer zo jonge Barend als een smeekschrift van een verliefd jong meisje, want hij, die nu al een heel etmaal rustig het fornuis had zitten voeden, wilde thans zo snel mogelijk weg. Gelukkig voor hem konden de agenten hem begeleiden, want eigenlijk mocht niemand over de straat. Toch kwamen desondanks van Grootel en Duymelincks even later in dienst. De heer Bonnemayers, die wel stilletjes, maar toch opvallend regelmatig, eens even een kijkje ging nemen in zijn huis, bereidde ons enige tijd later een heerlijke tractatie in de vorm van een doosje Klene's Ademins, eigenlijk bestemd om de hoestbuien van zijn klanten in de komende herfst en winter te bestrijden.

In verband met het grote aantal moffen, dat in de fabriek was en de veiligheid van onze nachtstokers wilde Mhr. Ter Steeg de Feldwebel te pakken zien te krijgen. Toen hij echter bij de turfhoop aankwam zag hij alleen moffen-ruggen. Zij stonden allen gespannen door de schutting te loeren en hadden geen tijd en geen aandacht voor hem. Een mof klampte hem even later aan om de sleutels van de bovenverdiepingen van de betonbouw. Hij wilde met zijn mitrailleur op het dak gaan om een Engelse tank bij de Steenweg-brug [veestraatbrug] kapot te schieten.
"Englnder sind kein Soldaten, sie wagen es nur mit Pantzer".
Mhr. Sober, die benieuwd was naar zijn huis en ook enkele dingen er uit wilde hebben voor het geval er bij opdringen van de Tommies van die kant, op de Oliemolen gevochten zou worden, ging er even heen en kwam na enige tijd terug met de familie Van Woensel, die het daar ook niet veilig meer achtte, temeer omdat ze inkwartiering kregen.
Voor de nacht moesten echter uit hun huis de nodige matrassen en dekens gehaald worden. Maar het was verre van rustig in de omgeving. Daarom riep de opzichter vrijwilligers op om dit even met van Woensels dochter voor elkaar te brengen. Jacobs meldde zich daarvoor als enige en knapte dit, zeker niet van gevaar ontblote werk, ook in zijn eentje op.

Onderwijl hadden de heer Soldaat en ik met hulp van Van der Horst de straalpijpen nog even goed opgesteld voor de nacht. Helaas, we waren daar net mee klaar en en verheugden ons even in de gedachte, dat zo de timmerwinkel vast en zeker goed beveiligd was, toen een der moffen van ons kwam eisen het spuiten te staken, omdat zijn stelling onderliep. Hij zegde ons toe, af en toe de planken nat te zullen maken teneinde vlam vatten van de loodsen te voorkomen. En dat heeft hij gedaan ook.
De nacht bracht ons geen bijzondere gebeurtenissen, er waren veel vliegtuigen in de lucht, er was zwaar geschut op enige afstand, terwijl onze turfhoop de maan probeerde te beconcurreren.

Een zondag die niet "zondags" was

[Zondag 24 september] Evenals gisterochtend, dezelfde vraag en helaas dezelfde ontdekking: nog steeds bezet gebied. Voor de Timmerwerkplaats was het gevaar nu geweken, de loodrechte turfwand was veranderd in een ashelling onder 45 , de eenzame boom was op zijn post gesneuveld en had, misschien juist omdat hij een boom was, in zijn val zeer weinig meegesleurd.
Nog steeds kon niet op grote schaal met blussen begonnen worden. Tinus van de Boogaard, Gruyters, wiens vader de Vrijdag tevoren vermoedelijk door schrik was overleden, Van Leeuwen, Verhagen, Jac. Klomp en Harry van Hoof meldden zich en konden, omdat er nog niets gedaan kon worden, weer huiswaarts keren.
Jacobs, Jonkergouw en stoker Van Teeffelen kwamen om ongeveer half tien en bleven in dienst, Abels en Tils gingen naar huis.
In verband met de voedselvoorziening werd Driek van Westerlo gehaald om ons roggemeel en tapiocameel te geven, terwijl hij op de terugweg een boodschap voor sigaretten moest meenemen. Mhr. Ter Steeg ondernam voor nieuws een tocht naar het politiebureau. Nog voor hij terug was, bezorgde Van Heeswijk komend uit de kerk ons de eerste slechte berichten: Mhr. Piet [Fentener van Vlissingen] van 40 zou dodelijk gewond zijn, Mevrouw Ledel en de heer Anjema, de portier Van de Wit, waren gedood.
Op het politiebureau bleek het nog dubieus of Mhr. Piet van 20 dan wel 40 het slachtoffer zou zijn. In elk geval was een van beide met een ernstige hoofdwond, die hem het oog zou hebben gekost, in het Geldropse ziekenhuis opgenomen. De andere berichten bleken juist te zijn.

Wat de oorlogsberichten betreft:

Er werd bij Arnhem zwaar gevochten, ondanks het Duitse bericht dat de parachutisten "vernichtet" waren.
Nog steeds waren er tal van Duitsers in de fabriek, natuurlijk meestal op plaatsen waar we liever niet hadden dat ze kwamen en ook op de gekste plaatsen.
Zo vond Peters, de stokersbaas, op een gegeven moment de deur van de schoorsteen open. Zonder na te denken, gooide hij die dicht, maar wat nog nooit was voorgekomen: er volgde protest en wel in het Duits en niet zo bijzonder vriendelijk: Peters was n.l. iets te vroeg met het maken van krijgsgevangenen. Deze mof wilde de schoorsteen als uitkijktoren gebruiken beweerde hij. Zijn poging bleek met niet bevallen te zijn want hij onderbrak haar en heeft het niet opnieuw geprobeerd. Toen even later Mhr. Ter Steeg Wasbak I doorliep, sprong er plotseling een mof gewapend met een sleutelbos uit de daar staande bestelwagen. Hij had blijkbaar tal van contactsleuteltjes zitten proberen. Hij vroeg er onmiddellijk ook de heer Ter Steeg naar. Dan moest hij de weg weten naar de Smederij. Daar heeft hij toen een sleuteltje passend gemaakt, want later op de dag hebben we een paar Duitsers ermee over het terrein zien rijden en zelfs gingen ze ermee de poort uit. Overal op het terrein lagen mitrailleurskogels, granaatscherven, enz. Mhr. Ter Steeg, die van een van die dingetjes de herkomst wilde weten, klampte een Duitser aan en vroeg het hem, onderwijl trok hij zijn portemonnee en wilde die openen om het kogeltje te tonen, maar, o schrik, dit voorwerpje had zich liefelijk gevlijd naast het, voor de viering van de bevrijding gereed gehouden, oranjespeldje... "Ich hab's leider nicht mehr".
De geschiedenis vertelt niet of de mof zich heeft verwonderd over zo snelle Nederlandse opmerkingsgave want de lichtstraat komend van de portemonnee had zijn oog nog niet bereikt toen de heer Ter Steeg al om de hoek van de Roodververij was verdwenen.

Geruchten en werkelijkheden

In de loop van de middag kwam, zenuwachtig Toos Verhoeven uit de Burgemeester van Houtlaan vertellen, dat Helmond door de Duitsers verdedigd zou worden. Er was een aantal tanks uit de richting Bakel gekomen en die waren opgesteld langs de huizen. Zij durfde daar niet blijven en vroeg ook onderdak in de fabriek. Enkele mensen werden aangewezen om matrassen en dekens bij haar te halen.
Ook Jacobs werd in verband met mogelijke ontruiming van zijn woning, naar huis gehaald. Toen zij echter te bestemder plaatse aankwamen, waren de tanks alweer verdwenen, na enkele bloementuintjes vernield te hebben.
Het gevolg was, dat de helpers voor Toos Verhoeven onverrichter zake met hun handwagen konden retireren, terwijl ook Jacobs enige tijd later weer op de fabriek verscheen.
Onderweg was hij blijkbaar Sinterklaas of diens knecht tegengekomen, want hij bracht een nieuwe voorraad sigaretten mee. In de tijd, dat wij meenden dat Helmonds laatste uurtje geslagen was, probeerde de heer Bonnemayers onze bezorgdheid wat te verminderen met een tweede "Ademin" tractatie.
Op een hunner tochten hadden enkele surveillanten gemerkt, dat de moffen met een der electrowagens over het terrein en door het Groenewoud reden. Het bleek, dat ze een kelder van een zwarte cafhouder hadden opengebroken en die nu aan het leegrijden waren. De sporen van het 's avonds en 's nachts aangerichte bacchanaal zagen we de volgende ochtend duidelijk in de Betonbouw. Dat ze van hun overvloed ook nog wel iets te missen hadden bleek, toen vlak bij ons verblijf een Beier Mhr. Ter Steeg een zevental flessen in zijn arm drukte. Omdat ze van een, bovendien nog Duits gezinde, zwarthandelaar kwamen, heeft hij geen gewetensbezwaar gehad ze aan te nemen en heeft niemand bezwaar gemaakt ervan te drinken.
De stoker Van Teefelen werd om half zeven afgelost door Verhagen, die met Van der Horst de nachtdienst op zich nam.

Vrij!

Evenals andere ochtenden zal wel weer ieder wakker geworden zijn met de gedachte: wat zal deze dag [Maandag 25 september] ons brengen. Het was nogal rustig geweest, rustiger zelfs dan andere nachten. Niemand zal bij het ontwaken gedacht hebben, dat het lang verwachte moment: de aftocht der verachte moffen, al achter ons lag. Pas langzaam verbreidde zich het bericht: Geen mof meer in de fabriek, geen mof meer in het Park, in het Groenewoud, in de stad.
Dan de angstige gedachten: Maar ook geen Tommies. Zullen de moffen nog terugkomen of zich misschien verschanst hebben en te voorschijn komen uit hun hinderlaag als de Engelsen binnenrukken?
Inmiddels moest er toch weer worden aangepakt: de oploop naar de turftransporteur was gaan branden en de heren Sorber en Soldaat waren er al vroeg bij dit kwaad in de kiem te smoren.
Als waardig aandenken hadden de verdwenen bezetters op diverse plaatsen in de stad in portieken en voor deuren handgranaten neergelegd o.a. op de stoep van de heer Bonnemayers.
Op deze morgen bleek ook, dat deze man de eerste geweest is in Helmond, die Duitse soldaten gevangen genomen had, al was het dan op verzoek van die soldaten zelf. Op een der dagen hadden n.l. een zestal Polen hem gevraagd hen te verbergen tot de Tommies kwamen en hen dan aan de Engelsen over te leveren. Ze hadden er genoeg van.
Hij sprak met hen af, dat ze tegen de avond terug zouden komen, dan zou hij zijn kelder in gereedheid brengen. Slechts twee kwamen terug en die heeft hij ingesloten en gedurende de daarop volgende dagen van voedsel voorzien.

Nu het rustig was in de stad kwam de wacht weer in groter getale opzetten en de portier hervatte zijn werk in het portiershuis. Na enige tijd kwamen dan, na een klauterpartij over de resten van de spoorbrug of van de Veestraat-brug, de eerste mensen van de overkant. We hoorden toen de juiste berichten aangaande Mhr. Piet [Fentener van Vlissingen] van 40. De zusters maakten zich onmiddellijk gereed om naar Geldrop te gaan om te zien of hun hulp bij zijn verpleging nodig was. Na een klauterpartij over de stukken van de spoorbrug en na fietsen geleend te hebben, aanvaardden zij deze tocht, waarbij ik hen op hun verzoek begeleidde.
Om half elf had de intocht der Engelsen plaats en gelukkig heeft geen Duitse tegenaanval de oprechte Helmondse vreugde gestoord.
Langzamerhand hernam het leven op de fabriek weer de vorm, die het had in de laatste weken.

30 September 1944. - v. G.


Bronnen


Versie: 13-9-2017 Artikel door: Leo G. Lensen

Deze website is een initiatief van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) Alle rechten voorbehouden © 2002--2018
Directe link: http://www.go2war2.nl/artikel/4853/De-bevrijding-van-Helmond-door-de-ogen-van-werknemers-van-De-Vlisco.htm